OSMT-Oldtimer Sunday Morning Treffen Zug 2019

Imperial Crown convertible-1968-01

Imperial Crown convertible-1968-02