Oldtimertreffen Bleienbach 2015

Volvo 264 GLE-1980-01

Volvo 264 GLE-1980-02