Oldtimertreffen Bleienbach 2014

Chevrolet Malibu Classic 4door sedan-1979-03

Chevrolet Malibu Classic 4door sedan-1979-04