OSMT-Oldtimer Sunday Morning Treffen Zug 2019

Mercury Cougar XR-7 convertible 1971-1972-01

Mercury Cougar XR-7 convertible 1971-1972-02